Information Convention Nordic Mix 2024

Welcome to compete in Nordic Mix in Helsingborg 2024!

This page will be filled with more information for contestants on an ongoing basis.


The NLR competition is open for NLR quartets and choruses. The registration for competition will open on 26 January 2024 and the deadline for registration is 11 March (late entry deadline is 26 March). Please note that quartets wishing to compete must be registered with Sweet Adelines International on 15 January 2024 at the latest.

The NLR quartet competition will start at 11.30 on Friday 10 May and the NLR chorus competition will start at 11.00 on Saturday 11 May. Please note that these times are provisional and may be subject to change. There will be no classes on the Sunday. The full convention schedule is found on the start page for Nordic Mix 2024

Judging panel 2024

SOUND Bobbette Gantz
MUSIC Jana Gutenson (Panel Chair)
EXPRESSION Kerri Mauney
VISUAL COMMUNICATION Tori Postma
PANEL SECRETARY Mona Pettersson


Presentation av NordicMix 2024 

(English version follows below)
Syftet med NordicMix är att arrangera NLR och SNOBS tävlingar vid en och samma tidpunkt på samma arena. Det ger oss alla en möjlighet att få inspireras och njuta av de båda organisationernas fantastiska sångare, att umgås tillsammans och att dela på kostnaderna. Helt enkelt en MIX!

Båda organisationerna behöver ges förutsättningar att kunna genomföra sina respektive tävlingar på ett korrekt och acceptabelt sätt. SNOBS respektive NLRs tävlingar 2024 kommer därför att genomföras som separata tävlingar. Vi kommer inte ge grupper möjlighet att tävla för båda organisationerna eftersom tidsschemat är mycket pressat.

I Helsingborg 2022 provades för första gången att låta flera domarpaneler döma bredvid varandra, vilket möjliggjorde deltagande i flera tävlingar samtidigt. Det kan på pappret verka enkelt men visade sig vara mycket krävande att få att fungera. Upplägget måste utvecklas vidare och förbättras om det ska användas igen och tyvärr finns inte förutsättningarna att genomföra det till 2024.

Det är helt fritt att välja vilken organisation man önskar tävla för 2024 och de år vi väljer att inte ha NordicMix är det fritt att delta i båda tävlingarna. För ekonomisk planering är det bra att känna till att SNOBS tar ut en tävlingsavgift (förutom medlemsavgift) medan NLR har tävlingsavgiften redan inräknad i medlemsavgiften.

Vi har full förståelse för att det är många som vill ta tillfället i akt och tävla så mycket som möjligt, men vi hoppas att ni stöttar och kan acceptera beslut som är tagna för att kunna genomföra detta konvent på ett bra sätt med möjlighet för deltagarna att utvecklas, njuta och ha kul. Vi har det gemensammas bästa för ögonen och ser fram emot att tillsammans med er genomföra ett lyckat och hållbart gemensamt konvent.

Väl mött i Helsingborg 2024!

*****

Presentation of NordicMix 2024

The purpose of NordicMix is ​​to arrange NLR and SNOBS competitions at the same time in the same arena. It gives us all an opportunity to be inspired and enjoy the fantastic singers of both organizations, to hang out together and to share the costs. Simply a MIX!

Both organizations need to be given the conditions to be able to conduct their respective competitions in a correct and acceptable manner. SNOBS and NLR's competitions in 2024 will therefore be conducted as separate competitions. We will not be giving groups the opportunity to compete for both organizations as the timetable is very tight.

In Helsingborg 2022, we tested for the first time to let several panels of judges judge next to each other, which enabled participation in several competitions at the same time. It may seem simple on paper, but it turned out to be very demanding to get it to work. The system must be further developed and improved if it is to be used again and unfortunately the conditions do not allow for implementation in already in 2024.

It is completely free to choose which organization you wish to compete in 2024 and in the years we choose not to have NordicMix, it is free to participate in both competitions. For financial planning, it is good to know that SNOBS charges a competition fee (in addition to the membership fee) while for NLR the competition fee is already included in the membership fee.

We fully understand that there are many who want to seize the opportunity and compete as much as possible, but we hope that you support and can accept decisions that have been made to be able to carry out this convention in a good way with the opportunity for the participants to develop, enjoy and have fun. We have the common good in mind and look forward to carrying out a successful and sustainable joint convention together with you.

Welcome to Helsingborg 2024!